Atviri duomenys » Vaikų priėmimas

Atnaujinta: 2018 m. sausio 10 d.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ SKIEPIJIMO

 

Informuojame,     kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymu  Nr. V-947 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75 : 2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“,  pakeičiamas  79 punktas ir išdėstomas taip:

79. Priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. Nr. 027-1/a).

Įsakymas įsigalioja nuo 2016-07-23.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo įsakymu panaikinamas reikalavimas dėl neskiepytų  vaikų  nuo tymų, raudonukės ir poliomielito priėmimo tvarkos.

 

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

 

Grupės komplektuojamos rugsėjo ir gegužės mėnesiais.

1. Renkantis ikimokyklinę įstaigą ar jau pasirinkus, apsilankykite mokykloje-darželyje, susipažinkite su teikiamomis paslaugomis, būsima grupe, auklėtojomis, pasikalbėkite jums aktualiais klausimais, pateikite siūlymų.

2. Pasirūpinkite vaiko sveikata, sveikatos dokumentais ir gydytojų rekomendacijomis.

3. Prieš pradėdami leisti vaiką, tėvai su  ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

4. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

5. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

6. Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

7. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

 

Vaikų priėmimas į darželį vykdomas Šilutės rajono savivaldybės nustatyta tvarka:

 

PRAŠYMAS

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas