Korupcijos prevencija » Mokinio elgesio taisyklės

Atnaujinta: 2018 m. sausio 10 d.

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 • Į mokyklą-darželį mokinys turi ateiti apsirengęs tvarkinga ir švaria mokykline uniforma, mokykloje-darželyje persiauti kitą avalynę.
 • Į pirmą pamoką atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų klasę, kurioje vyks pamoka.
 • Pamokoje draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei.
 • Iš pamokos ir mokyklos-darželio teritorijos galima išeiti tik mokytojui leidus. 
 • Pamokose privalo turėti visas reikalingas mokymuisi priemones.
 • Į mokyklą galima atsinešti tik mokymuisi skirtas mokymosi priemones.
 • Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
 • Mokykloje draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokyklos-darželio bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus.
 • Už asmeninių daiktų saugumą atsakingas pats mokinys.
 • Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nebėgioti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti iš kitų, neimti svetimų daiktų.
 • Mokiniai mokykloje-darželyje privalo nesikeikti, mandagiai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos-darželio darbuotojais, svečiais.
 • Mokinio elgesys negali kelti pavojaus jo paties ir/ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.
 • Mokinys privalo saugoti mokyklos-darželio turtą. Sugadinus jį, atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 • Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama tėvų ar medicinos įstaigos išduota pažyma.
 • Pamokų praleidimą iki 3 dienų gali pateisinti tėvai, jei sergama ilgiau nei 3 dienas, pamokos teisinamos gydytojo išduota pažyma.

 

DRAUSMINIMO EILIŠKUMAS:

 1. Pastaba žodžiu.
 2. Pastaba raštu (elektroniniame dienyne ar kitur).
 3. Pokalbis su socialine pedagoge (socialinės pedagogės kabinete).
 4. Pokalbis su mokyklos-darželio administracija (direktorė, pavaduotoja ugdymui) direktorės kabinete ar kitoje mokyklos-darželio patalpoje).
 5. Tėvų iškvietimas į mokyklą-darželį pokalbiui.
 6. Mokinio elgesio svarstymas mokyklos-darželio Vaiko gerovės posėdyje.
 7. Atitinkamų institucijų informavimas apie mokinio elgesio problemas (vaikų teisių apsaugos tarnyba, policija ir kt.).