Atviri duomenys » Laisvos vietos

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.

 

KONKURSAS 
ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO 
DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:


1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.
3. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.


Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:


⦁ Prašymą dalyvauti konkurse.
⦁ Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
⦁ Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
⦁ Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos-darželio veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
⦁ Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka,  kopiją.
⦁ Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
⦁ Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; 
⦁ Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
⦁ Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.


Konkurso paskelbimo data – 2020 m. sausio 27 d.


Pretendentų atrankos data – 2020 m. birželio 18 d.


Prašymai priimami iki 2020 m. kovo 2 d., kiti dokumentai – iki 2020 m. birželio 8 d., Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.


Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.


Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus atrankos laikas, vieta ir numatoma trukmė.
Telefonai pasiteirauti (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.


Pastaba. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (2015-05-28 įsakymo Nr. V-399 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedo 8 punktas). 


 

LAISVOS VIETOS MIŠRAUS TIPO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE (NUO 2 IKI 6 METŲ):

 

I grupė „Boružiukų“ - vietų nėra;

II grupė „Bitučių“- vietų nėra;

III grupė „Nykštukų“ - vietų nėra;

IV grupė „Žvaigždučių“ - vietų nėra;
priešmokyklinė grupė „Peledžiukų“ (5-6 metų vaikai) -  vietų nėra. 

 

LAISVOS DARBO VIETOS:  PSICHOLOGO, IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO.