Apie mus » Mokyklos-darželio vizija, misija, tikslas, uždavin

Atnaujinta: 2019 m. sausio 4 d.

 

 Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio vizija

 

Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai.

  Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio misija


  Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje.

 

Filosofija

 

Mes visi ką nors galime...

 

 Prioritetas

 

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.

 

         Tikslai ir uždaviniai:
  

                   1. Siekti ugdymo(si) kokybės atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio poreikius, gebėjimus.

                   1.1. Įgyvendinti bendrąsias, pritaikytas ir individualizuotas programas.

                   1.2. Siekti individualios ugdymo(si) sėkmės.

                   2. Ugdytinių mokymosi pasiekimų ir mokytojų profesinio tobulėjimo dermė ugdomajame procese.

                   2.1. Tobulinti ugdytinių pažangos vertinimą ir įsivertinimą.

                   2.2. Tobulinti pagalbą ugdytiniui.