Apie mus » Mokyklos-darželio vizija, misija, tikslas, uždavin

Atnaujinta: 2018 m. sausio 4 d.

 

 Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio vizija


  Tapti modernia, aukštos kultūros įstaiga, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius.

  Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio misija


  Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje.

 

Filosofija

 

Mes visi ką nors galime...

 

 Prioritetas

 

Dėmesys kiekvienam ugdytiniui, pažangos skatinimas, ugdymo kokybė, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

 

         Tikslai ir uždaviniai:
  

1. Siekti visų ugdytinių pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir užtikrinant ugdymo proceso kokybę.

1.1. Tikslinti ir vystyti šiuolaikinės pamokos, ugdomosios veiklos vadybą.

1.2. Sudaryti sąlygas gerinti vaikų pasiekimus lietuvių kalbos ir matematikos srityje.

 

2. Draugiška, sveiką gyvenimo būdą ir saugumą puoselėjanti mokyklos – darželio bendruomenė.

2.1. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.