Naujienos

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 16 d.

 

SKELBIAMAS KONKURSAS

Į ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO

DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 11,7 – 11,81 (priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo).

1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2.  Atitikti bent vieną  iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą.

9. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybęir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. lapkričio 17 d.

 

Atrankos data – 2021 m. kovo 16 d.

 

Prašymai priimami iki 2020 m. gruodžio 1 d., dokumentai – 2021 m. kovo 1 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 328 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį.

 

Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (2015-05-28 įsakymo Nr. V-399 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedo 8 punktas).

 

Telefonai pasiteirauti 8 685 67414, (8 441) 79 286. 

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Toliau vykdomas rajoninis neformaliojo vaikų švietimo projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“. Viena iš veiklų „Skamba kanklės“ vyko lapkričio 30 dieną aktų salėje. Kanklės – autentiškas, senovinis instrumentas. Jų korpusas medinis, o stygų gali būti iki dvylikos. Jas gamina ne fabrikas o meistras.  Medis, tol kol bus gaminama kanklės, turi išbūti net 10 metų sausoje vietoje. Ne kiekvienas gali pagaminti tokį instrumentą. Lietuvoje kanklių meistrų labai mažai likę. Kanklių muzika ramina ir džiugina žmogų. Tačiau senovės lietuviai ne visada grojo linksmomis progomis, jos buvo skirtos palydėti mirusį žmogų į anapusinį pasaulį.

Į supažindinimą su šiuo lietuvių liaudies instrumentu buvo pakviesta priešmokyklinio ugdymo grupė (Mokytoja Aurelija Razmienė). Vaikai išgirdo kaip skamba šis instrumentas, smagiai joms pritariant padainavo ir pašoko. Suprato, kad išmokti jomis groti nėra taip jau ir sudėtinga. Kiekvienas gavo progą paliesti kankles, jas gerai apžiūrėti iš arti. Veiklos pabaigoje projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė už kantrybę vaikučius apdovanojo auksiniais pinigėliais, kuriuos vėliau vaikai smagiai suvalgė. Veiklą vedė muzikos vadovė Dalia Svirskaitė

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 30 d.

 

TREČIOKŲ BLYNELIAI

 

Šiais mokslo metais mokykla-darželis laimėjo rajoninį projektą „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“. Iki COVID-19 sukeltos situacijos šis projektas buvo vykdomas pagal planą. Vyko įvairios veiklos mūsų mokyklos mokiniams. Šiuo metu, esant šalyje karantinui, negalima normaliai, kaip suplanuota, vykdyti projekto.

Viena iš suplanuotų projekto veiklų buvo kepti blynelius. Šiam užsiėmimui įsigyta elektrinė blyninė. Bet šiuo metu susiburti ir mėgautis blynų kepimu negalime. Tad mokyklos-darželio socialinė pedagogė parengė blynų kepimo vaizdo įrašą ir visi 3 klasės mokiniai per pertraukas jį žiūrėjo. Vaikai buvo pakviesti kartu su savo tėveliais kūrybiškai pabandyti iškepti savo pasirinktus blynelius ir „iškeptų blynelių“ rezultatą – nuotrauką atsiųsti socialinei pedagogei.

Vaikai, kurie užsidegė šita idėja, atsiuntė savo iškeptų blynelių nuotraukas. Blyneliai atrodė gardžiai, estetiškai, išradingai.

Šaunuoliai trečiokai – Gustė Gendvilaitė, Fausta Žymančiūtė, Austėja Avižiūtė, Austėja Bendžiūtė, Matas Šiaudvytis, Pijus Besputnij, Gabija Barakauskaitė, Arūnė Mockutė, Vitalija Kostrubaitė, Justė Laurinskytė, Berta Nausėdaitė, Miglė Žygaitytė, Benas Kasiliauskas.

Socialinė pedagogė Sonata

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 16 d.

 

TOLERANCIJOS DIENA ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE

                                  

Lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiemet šios dienos simbolis –  tolerancijos dėlionė. Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos dėlionė“ tikslai – išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio „tolerancija“ reikšmę, aptarti su mokiniais, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos / tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino ir praktinė užduotis  - iš įvairių medžiagų sudėlioti tolerancijos dėliones.

Tolerancijos dėlionė – nedidelės detalės, kurias sujungus į visumą gaunamas piešinys ar paveikslas tam tikra tema. Šių metų temą organizatoriams – Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padiktavo išgirsta mintis, kad mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kuriuos sujungę gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą.  

Dėl COVID-19 paskelbus šalyje karantiną, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje laikomasi saugaus atstumo, stengiamasi nesibūriuoti, mažiau bendrauti, todėl ir Tolerancijos diena buvo minima kiek kitaip nei įprastai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai kartu su pedagogėmis turėjo galimybę paklausyti ugdymo įstaigos socialinės pedagogės Sonatos Vilčiauskienės vaizdo įrašo apie tolerancijos reiškinį ir netolerancijos pasekmes. Kiekviena grupė ir klasė, padedama pedagogių, dėliojo žodį „tolerancija“, pasirinkdama po vieną žodžio raidę. Skirtingos klasės skirtingas raides gamino įvairia technika (klijavo, lipdė, piešė) ir iš skirtingų priemonių (grūdų, plastilino, popieriaus).

Teisingas tolerancijos suvokimas turi būti ugdomas nuolatos, jis laikomas viena iš didžiausių mūsų pasaulėjautos vertybių. 

Vienintelis būdas pasiekti toleranciją – išmokti pripažinti ir gerbti kitų skirtumus.

Teisingas požiūris į toleranciją gerina žmonių tarpusavio santykius ir padeda visapusiškam asmenybės tobulėjimui.

Norėtųsi užsibrėžti tikslą, kad stengsimės būti tolerantiškesni ir pakantesni vieni kitiems.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 9 d.

 

2020 m. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMAI

 

Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimai: 

 

Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 

 

Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”

 

Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų”  


 

 

 Paskelbta: 2020 m. lapkričio  9 d.

 

„PASAKŲ IŠŠŪKIS 2020“

 

Magiško, daugiau nei keturis šimtus dalyvių jungiančio sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020“ pirmą kartą atkeliavo ir į Žemaičių Naumiesčio mokyklą-darželį. Iniciatyvos organizatorė – programų autorė ir vedėja Akvilė Sadauskienė.  

Mokykloje-darželyje nuo rugsėjo 21 d. iki lapkričio 13 d. pasakos buvo sekamos visiems ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams. Pasakos pasirinktos iš  knygelės „Mėlynasis karoliukas“ (sudarytoja A. Sadauskienė). Ši rinktinė – tai įvairių pasaulio tautų pasakos ir metodinės darbo gairės, kaip dirbti su pasakomis. Per šį pasakų sekimo laikotarpį buvo aplankyti visų klasių ir grupių vaikai, jie pakviesti pasivaikščioti po platų stebuklingą pasakų pasaulį. Skaitydami ar klausydami įvairių tautų pasakų, pajutome kitų tautų kultūras, gyvastį bei savastį ir atradome save galbūt geresnius bei suvokėme, kad sutverto pasaulio nedera ardyti.

Būtent pasakose – dvasinio augimo užtaisas, reikalingas žmogui augti. Pasakos neturi nei amžiaus, nei tautų, nei kitokių ribų. Jos visos yra gyvybiškai reikalingos, ypač vaikams. 

Iniciatyva – puiki priemonė socialiniam ugdymui, kai senos pasakos, plečiančios akiratį ir ugdančios kritinį mąstymą, susiejamos su nūdiena. Pasakų klausymas ir sekimas gerina kalbinius gebėjimus ir skaitymo įgūdžius, lavina vaizduotę ir skatina kūrybiškumą.

Baigėsi mūsų „pasakadieniai“, mes auginome pasakas ir augome visi kartu su jomis.  

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 

 

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

 

2018 m. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti. 

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" , įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 2018 m. birželio mėn. gavo laboratoriją 1–4 klasių mokiniams. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

1–4 klasių priemonės mokykloje patalpintos vienoje klasėje,  kuri yra prieinama visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

 

Projekto trukmė: 28 mėn. 

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

 

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

http://www.vedlys.smm.lt/

 

Skaitykite daugiau: 

 

http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/

 

Paskelbta: 2020 m. spalio 23 d.

 

ULAC iniciatyva „Švarių rankų šokis 20“

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 3 klasės mokiniai šiais metais dalyvauja ULAC iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 20“. Mokinių šokį galima pamatyti paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=CiHznP6ZWFw

Šių metų „Švarių rankų šokio 20“ idėja puikiai sutelpa į eilėraštį:

 

Jei sutikai bacilą tu ar virusą

Kuris tau linki tik tai blogo,

Ilgai nedelsk ir griebki muilą,

Tai juk geriausia apsauga nuo blogio!

 

Sudrėkinę muilą vandenuku,

Gerai jį patriname tarp delniukų,

Išmuiluojam visus rankų kampučius,

Ir dabar joks virusas mums nebaisus!

Organizatorės: mokytoja Žaneta Danienė ir visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2020 m. spalio 19 d.

Rugsėjo-lapkričio mėnesiais vyksta projekto „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“, bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, įgyvendinimas. Prie šio projekto įgyvendinimo prisideda visa mokyklos-darželio bendruomenė, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės r. lopšelis-darželis „Gintarėlis“.

Mokykloje-darželyje organizuojamos įvairios veiklos siekiant, kad mokiniai, tėveliai ir kiti bendruomenės nariai įgytų naudingos informacijos apie fizinio užimtumo formas, sveiką gyvenimo būdą ir gamtos puoselėjimą, kad mokytojai susipažintų ir atnaujintų žinias apie fizinio ugdymo pratimų integravimą į mokomuosius dalykus taip plėtojant vaikų fizinį aktyvumą.

Spalio 16 dieną buvo organizuojamos trečiokų, ketvirtokų draugiškos kvadrato tarpklasinės varžybos. Varžyboms teisėjavo fizinio ugdymo mokytoja Daiva Jokubaitienė, talkino mokytoja Žaneta Danienė.

Vyko estafetės, per kurias, nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių, buvo tikimasi paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Estafetėms vadovavo mokytojos Sonata Lidžiuvienė ir Rita Judžentienė.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai ir jų mokytojos - Virginija Šiaudvytienė, Dalia Neimantienė, Monika Lešinskytė, Vanda Pocienė, Aurelija Razmienė ir Simona Jakštienė - atliko žaismingus pratimus, estafetes.

Po varžybų komandos buvo apdovanotos prizais.

Solidarumo bėgimui vadovavo socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Mokyklos-darželio bendruomenė surinko per 400 eurų ir juos visus paaukojo geriems tikslams.

Sportas – tai vienas sveiko gyvenimo būdo ugdymo pavyzdžių, sportuojant reguliariai ir sistemingai, be prievartos - žaidimo būdu, suteikia jėgų, energijos, skatina aktyvumą, judrumą, sportiškumą.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.

 

SEPTINTASIS SOLIDARUMO BĖGIMAS ŽEMAIČIŲ NAUMIESTYJE

 

Spalio 16-oji Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje buvo pažintinė ir skirta sportui.  Visa  mokyklos-darželio bendruomenė nuo mažiausio ikimokyklinio ugdymo auklėtinio iki pradinio ugdymo mokinio kartu su savo pedagogaisdalyvavo septintame Solidarumo bėgime.  Mūsų ugdymo įstaiga nuo 2014 m. dalyvauja Solidarumo bėgimuose, kuriuos organizuoja visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. Visą mėnesį vaikai rinko aukas iš savo tėvelių, senelių, brolių, seserų, giminaičių ir ruošėsi bėgimo dienai. Šiais metaisbėgimo metu surinktos lėšos yra skirtos vaikams, augantiems sunkumų patiriančiose šeimose. Šios šeimospatyrė didžiulių iššūkių COVID-19 karantino metu. Taip pat dalis paramos skiriama Ukrainos vaikams, pabėgusiems iš nuo karinio konflikto nukentėjusių teritorijų, o ypač mergaitėms, kurios dėl visų neramumų šalyje patiria labai daug pavojų.

Šiais metais organizatoriai priminė, kad sukanka 75 metai, kai pirmą kartą buvo išleista knyga apie Pepę Ilgakojinę, tad iniciatoriai kvietė švęsti Pepės gimtadienį. Mokyklos-darželio pradinių klasių mokinukės pavirto į Pepes Ilgakojines. Avėdamos skirtingas kojines, oplaukus susipynusios į dvi kasas, jos juokino visus dalyvius. 

Mokyklos-darželio bendruomenė surinko per 400 eurų ir juos visus paaukojo geriems tikslams. Mes nerodome savo gerumo, mes tiesiog suvokiame, kad aukoti yra gera, prasminga, tai duoda kitiems naudos ir ugdo socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą bei skatina bendruomeniškumą.

Po nubėgtų solidarumo kilometrų geras oras ir sportinis azartas leido mokiniams  toliau sportuoti įstaigos kiemo sporto aikštyne, nes mokykloje-darželyje vykdomas laimėtas Švietimo mainų paramos fondo projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“.

 Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.


„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS IŠVYKA Į ŽALIAKALNĮ


Išvykos metu vaikai tikrino teorines žinias praktikoje. Ieškojo žinomų medžių, tyrinėjo ir lygino lapų formas ir dydžius, matavo kamienų storį. Neužmiršo ir raidelių sudėlioti iš rudeninių lapų. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų.

Mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė
 

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.

 

RUDENS SPALVOS

 

Ruduo - tai gražiausias metų laikas, kai gamta pasipuošia gražiausiomis spalvomis. Šį mėnesį vaikai kartojo spalvas, mokėsi pastebėti ir įsidėmėti rudens spalvas.

„Boružėlių“ grupės mokytoja Dalia Neimantienė

Pasklebta: 2020 m. spalio 14 d.

 

INFORMACIJA

 

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje nuo spalio 16 dienos startuoja naujas rajoninis neformaliojo vaikų švietimo projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“, kuris bus vykdomas iki lapkričio 27 dienos.

Projekto metu vyks įvairios   veiklos – sportinė diena „Judėkime visi kartu“, šokių užsiėmimai, edukacinė pamoka „Tautinis paveldas – namų apyvokos rakandai“  miestelio muziejuje, sveikos gyvensenos popietė „Aktyvu, skanu, veiksminga ir sveika“, virtuali kelionė „Susipažinkime su pasaulio šalimis neišeidami iš namų“ ir robotikos užsiėmimai „Robotikos paslaptys“ miestelio bibliotekoje, edukacinė grožio pamokėlė „Noriu būti tvarkingas, ryškus ir išskirtinis“, praktinis užsiėmimas „Tautinio paveldo maisto produktų sąraše – varškės sūris“, edukacinė veikla „Lietuvių tautinės muzikos instrumentai“, popietis „Turiningos ir užkrečiančios stalo žaidimų pramogos“. Į veiklas bus įtraukiami visi pradinių klasių mokiniai.

Projektą finansuoja Šilutės rajono savivaldybė. Papildomas finansavimas gautas iš UAB „Miniskipas“, Rasos Arnašienės, Almos Pupšienės. Dėkojame rėmėjams už galimybę vykdyti projektą ir suteikti mūsų mokiniams įdomių veiklų po pamokų.

Projekto vadovė, neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Vilčiauskienė   


 

Paskelbta: 2020 m. spalio 15 d.

 

„MANO DRAUGĖ - KNYGA“

 

Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. „Bitučių“ grupės vaikučiai, mokytoja Renata Mickevičiutė ir įstaigos bibliotekininkė Vanda Pocienė pradėjo vykdyti ilgalaikį grupės projektą „Mano draugė - knyga“. Šiandien aplankėme miestelio biblioteką. Apžiūrėjome knygutes, kokios jos įvairios, įdomios. Pasiklausėme bibliotekos darbuotojos skaitomos pasakos, visi kartu pašokome. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų.

Paskelbta: 2020 m. spalio 15 d.

 

KOKIĄ NAUDĄ MŪSŲ ORGANIZMUI TEIKIA VAISIAI?

 

Susipažinome su vaisių paruošimo būdu, kad juos reikia nuplauti, nuvalyti ir nusiplauti patiems rankytes. Visi kartu gaminome vaisių salotas. Jas ragavome ir diskutavone, koks skonis, kokie vaisiai rūgštūs, kokie saldūs, ką auginame namuose.

„Žvaigždučių“ grupės mokytoja Monika Lešinskytė

Paskelbta: 2020 m. spalio 12 d.

 

GERUMO NAMŲ SAVANORĖMS – „AČIŪ“...

 

Kasmet, prasidėjus naujiems mokslo metams, Žemaičių Naumiesčio miestelio Gerumo namuose dirbančios moterys apdovanoja mūsų mokyklos-darželio vaikus. Jau ne pirmi metai moterys skiria finansinę paramą, nuperka vaikams reikalingų mokymosi priemonių, drabužių, maisto sunkiau besiverčiančioms šeimoms ir jų vaikams.  

Šiemet Šilutės rajono ūkininkų šventės metu Gerumo namų moterys surinktas lėšas padovanojo mūsų mokyklos-darželio berniukui, gyvenančiam su sunkia liga.

Sakoma, žmonės dėkingi tiems, kurie leidžia bent sykį pabūti ir pasijusti geresniems, sotesniems, laimingesniems.

Dėkojame Irenai Michailovienei ir visam Gerumo namų kolektyvui.

Šeimų, mokyklos-darželio bendruomenės vardu sakome ačiū moterims, savanorėms, kurios laisva valia skiria savo patirtį, energiją, gerumą žmogui... mažam žmogui...


 

 

Paskelbta: 2020 m. spalio 9 d.

 

PATYRIMINĖS VEIKLOS PRIEŠMOKYKLINĖJE UGDYMO GRUPĖJE

 

Ruduo gražiausias ir turtingiausias metų laikas. „Gudručių“ grupės vaikai įvairias rudens gėrybes naudojo ugdymui ir tyrinėjimui. Kartu su tėveliais gamino darbelius iš obuolių. Vaikai pristatė savo darbelį, pasakojo patirtus įspūdžius, nes nieko nėra gražiau ir naudingiau vaikui, kaip praleistas laikas su tėveliais ką nors dirbant. Lauke stebint įvairius vabalėlius ir gyvūnėlius, patiems kantriausiems pavyko pastebėti sraigės ragelius ir net kaip ji lėtai keliauja. Smagiai dėliojo raides iš kaštonų, aiškinosi, kurio draugo vardas ilgiausias. Darė darbelius naudodami gamtinę medžiagą. Nelengva užduotis vaikams yra atpažinti medžius ir įsiminti jų pavadinimus, kad tai padaryti būtų lengiau, darė vardines knygutes apie mišką ir kopijuodami medžių ir grybų pavadinimus bandė juos įsiminti, o kai kuriems pavyko ir perskaityti.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 18 d.

Magiška, daugiau nei keturis šimtus dalyvių jungianti iniciatyva „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai.“  (iniciatyvos organizatorė - Akvilė Sadauskienė) atkeliavo ir į mūsų Žemaičių Naumiesčio mokyklą-darželį. Auginsime ir augsime ir mes su pasakomis. Kiekviena darželio grupė, ir visos 1-4 klasės, susidurs su liaudies pasakomis. Būtent pasakose - dvasinio augimo užtaisas, reikalingas žmogui  tiesiog augti, nesvarbu, kokio amžiaus jis būtų, 6 mėnesių, ar 76 metų. Pasakos neturi nei amžiaus, nei tautų, nei kitokių ribų. Jos visos yra gyvybiškai reikalingos, ypač vaikams.  

Mokykloje-darželyje iniciatyva „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai.“   vyks nuo rugsėjo 21 d. iki lapkričio 13 d.  Visos pasakėlės bus sekamos iš įsigytos knygelės „Mėlynasis karoliukas“.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė


 

Paskelbta: 2020 m. spalio 8 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA MIESTELIO BIBLIOTEKOJE

 

Ketvirtadienio popietę Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje svečiavosi rašytojas Tomas Dirgėla. Į susitikimą su rašytoju sugužėjo mokyklos-darželio antros klasės mokiniai ir  mokytoja Rita Judžentienė. Antrokai vykdo patyriminę veiklą apie knygos atsiradimo kelią, todėl šio susitikimo labai laukė.. Autorius pristatė savo pirmąją knygą vaikams „Apie raganą Šiokiątokią“. Šią knygą Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius pripažino reikšmingiausiu  debiutu, taip pat apdovanojo už stilingiausias iliustracijas. Iš pradžių rašytojas uždavė daug klausimų apie raganą ir apie jos gyvenimą. Vaikai linksmai kėlė rankas ir kilnojo kojas norėdami atsakyti į klausimus. Pasiklausę ištraukos ir šiek tiek susipažinę su Šiokiatokia ragana, mokiniai galėjo užduoti norimus klausimus knygos autoriui. Mokiniai domėjosi, kaip Tomas tapo rašytoju, kas jį įkvėpė parašyti knygą apie raganą, kodėl jis rašo vaikams ir kodėl knygutė yra tokia oranžinė. Rašytojas šmaikščiai atsakinėjo į vaikų pateiktus klausimus, sakė, kad parašyti knygą jį įkvėpė oras, rašo vaikams todėl, kad vieną kartą išsikepė kelių sluoksnių pyragą ir valgydamas pirmą sluoksnį suprato, kad labai myli vaikus, antrą – prisiminė savo vaikystę, o trečią – pomėgį skaityti knygas.

Mokytoja metodininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 8 d.

 

PATYRIMINĖS VEIKLOS „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖJE

 

Mūsų patys mažiausieji... Grupės vaikučiai, kuriems du metukai, susipažino su morka, kopūstu ir burokėliu. Lyg kiškučiai, graužė morką, ji kieta, bet skani, kitą dieną atkeliavo didelis, sunkus, storas kopūstas. Draskė jo lapukus, bet jų buvo per daug, jog pasiekti viduriuką, valgant jis traška ir dar lūžta. Kitą rytą apsilankė burokėlis, šis imantruolis net lapus turi, o nuskutus odelę, stebuklas, spalvint ėmė ir rankytes, ir burnytę, o ant popieriaus, net spalvinti bandė; pavyko. Dabar laukia paskutinis darbelis, visus sujungti į vieną. Kas tai bus? Nežinia.

Mokytoja Virginija Šiaudvytienė

Paskelba: 2020 m. spalio 8 d.

 

Priešmokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais. Per įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį.

Dalinamės „Smalsučių“ grupės rugsėjo-spalio mėnesio eksperimentų, bandymų, ir kitų veiklų įspūdžiais.

Mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 7 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA ANTROKAMS

 

Antri metai mokykloje-darželyje vykdoma patyriminė veikla. Jos metu mokiniai  mokosi netradicinėse erdvėse, tyrinėja, vykdo apklausas, atlieka bandymus, eksperimentus. Dalinamės patyriminės dienos įspūdžiais.  

 

Seniausias būdas perduoti žinias ir pasakojimus - žodinis,  tačiau senovės civilizacijose išradus raštą informacijos perdavimui pradėtos naudoti molinės lentelės. Knygos, beje ir žmonijos, istorija prasidėjo 4 tūkstantmetyje prieš mūsų erą, kai senieji Mesopotamijos gyventojai šumerai sukūrė raštą - dantiraštį. Apie tai irdar daug įdomių dalykų antrokai (mokytoja Rita Judžentienė) sužinojo patyriminėje veikloje, kuri vyko Šilutės H. Šojaus muziejuje edukacinėje valandoje ,,Knygos istorija”.

Mokytoja metodininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 6 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA TREČIOJE KLASĖJE

 

Mokiniai buvo supažindinti, kokia bus vykdoma patyriminė veikla šiais mokslo metais. Mokiniai bandė atspėti, ką tyrinėsime šiais mokslo metais. Šią dieną mokiniai mokėsi angliškai įvardinti tikslų laiką, atliko klausymo ir rašto užduotis, žaidė žaidimus. Per pertraukėles  nepamiršo ir pajudėti.

Mokytoja metodininkė Žaneta Danienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 5 d.

 

„MOKYTOJAU, AČIŪ UŽ TAI, KAD ESI“

 

Kiekvieną rudenį, spalio 5 dieną, mokykloje-darželyje nuskamba padėkos žodis Mokytojui. Šiais metais teatro būrelio „Šypsena“ (mokytoja Sonata Vilčiauskienė) mokiniai gėlės žiedu, poezijos posmais pasveikino įstaigos pedagogus ir jų vadovus su profesine švente.

Mokytojams gražių, jų darbą įvertinančių ir įkvepiančių žodžių pasakė ugdymo įstaigos direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja Loreta Vilčauskienė.

Šventės metu visas kolektyvas ir vadovai atsisveikino su ilgametėmis pradinio ugdymo pedagogėmis Nijole Zdanavičiene ir Aldona Jonikaitiene, dirbusia Šylių skyriuje. Daug gerų, prasmingų palinkėjimų išgirdo pedagogės, kurios daugelį metų praleido ugdymo įstaigoje, ugdydamos jaunąją kartą. 

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius pasiūlė idėją rinkti rajono ugdymo įstaigų geriausius pedagogus. Mokyklos-darželio kolektyvas puikiais pedagogais pripažino priešmokyklinio ugdymo pedagogę Aureliją Razmienę ir pradinio ugdymo pedagogę Ritą Judžentienę. Pedagogės apdovanotos rajono skyriaus padėkos raštais.

Mokytojas – sėjėjas, kuris ne tik sėja į vaiko sielą žinias, bet ir sužadina smalsumą, ugdo kantrybę, brandina viltį, augina sparnus. Kiekvieno pedagogo tikslas – kad žmoguje augtų žmogus.

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Vilčiauskienė 

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

„OLIMPINIS MĖNUO“

 

Mokykloje-daželyje pradėtas vykdyti pradinukams skirtas projektas „Olimpinis mėnuo“. Projektas inicijuotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK). Iniciatyvos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir supažindinti su sveikos gyvensenos principais. Olimpinis mėnuo kuria kartais netradicines, įdomias ir įtraukiančias užduotis vaikams, kurias mokytojai perduoda pradinukams klasėse, kviečia kartu sudalyvauti veiklose, skatinančiose olimpinių vertybių puoselėjimą. Kiekvienai Olimpinio mėnesio temai skiriama viena savaitė. Pradinukai bus mokomi ypač svarbių sveikos gyvensenos komponentų, suskirstytų į keturias temas:
• Fizinis aktyvumas;
• Sveika mityba;
• Emocinė sveikata;
• Kokybiškas poilsis.
Labai džiaugiamės aktyviu mokytojų Ritos Judžentienės, Žanetos Danienės ir mokinių įsitraukimu, įtraukimu kitų klasių mokinius bei mokytojas.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

  

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

Rugsėjo 26 dieną yra švenčiama Europos kalbų diena. Mūsų mokykloje-darželyje taip pat tapo įprasta paminėti šią dieną. Per anglų kalbos pamoką 2-4 klasių mokiniai susipažino su didžiausiomis Europos šalimis, jų sostinėmis, vėliavomis, kultūra, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, žiūrėjo video medžiagą. Mokyklos-darželio anglų kalbos būrelio mokiniai papuošė mokyklos laiptines su pasisveikinimo žodeliais įvairiomis kalbomis, gamino įvairių šalių vėliavas.

Rugsėjo 28 dieną 3 klasės mokiniai dalyvavo rajoniniame anglų kalbos virtualiame konkurse ,,Sveikinamės  įvairiomis kalbomis“ ir laimėjo I vietą.

Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose didina mokinių motyvaciją plėsti savo akiratį apie kitas šalis, kultūras, tradicijas. Kalba - ne tik žodžiai, ji leidžia pamatyti pasaulį kitomis akimis.

                                                                                            Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 18 d.

 

Dosnus dėdė Rudenėlis atnešė pilną kraitelę dovanų. Mes darbščiosios Bitutės padarėme gražių darbelių, kuriais džiaugiamės mes patys, mama ir tėtis.

Mokytoja Renata Mickevičiutė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 4 d. 

 

Tai užsiėmimai lavinantys pasitikėjimą savimi ir žmogiškųjų vertybių puoselejimą meno terapijos pagalba. Susipažinti su studijos veikla galima peržiurėjus paskyra FB Meno studija „Įkvėpimas kūrybai“.

Eugenijus Šuldiakovas 


 


 

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

MOKSLO IR ŽINIŲ ŠALIES ŠVENTĖ

 

Mokslo ir žinių šventinis rytmetys sukvietė į Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio kiemą mokinius, mokytojus ir tėvus, o Lietuvos Respublikos himnas ir iškelta valstybės vėliava simbolizavo naujų mokslo metų pradžią.  Rugsėjo 1-oji – tai diena, kai  pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą ir patiria iki tol nepatirtų įspūdžių. Kiti mokiniai po vasaros atostogų susitinka bendramokslius.

Kiemelyje vykusios šventės metu muzikinį sveikinimą padovanojo 2 klasės mokinė Einartė Birbalaitė (mok. Dalia Svirskaitė). Poezijos žodžiais bendruomenę pasveikino teatro būrelio „Šypsena“ vaikai (mok. Sonata Vilčiauskienė).

Visus rytmečio dalyvius sveikino mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė.

Dėl koronaviruso šventinis rytmetys šiais metais atrodė kiek kitoks – mokiniai, mokytojai ir tėvai slėpėsi už apsaugos kaukių, laikėsi saugaus atstumo.

Po šventinės akimirkos mokyklinis varpelis sukvietė visus vaikus į pirmąją pamoką klasėse.

Prasidėjo nauji 2020–2021 mokslo metai.

Saugių, sveikų, smalsių, kūrybingų, draugiškų ir sėkmingų mokslo metų.

Patirkite mokymosi sėkmę...

Neformaliojo švietimo mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS (skaityti čia)

 

 

PROJEKTAS

 

Laimėtas projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis), gautas finansavimas 15501,00 euras.

Švietimo mainų paramos fondo lėšomis remiama veiklos sritis - sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas - puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais (Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“), ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

Projekto administravimo komanda


 

Paskelbta: 2020 liepos 22 d.

 

APIE NEMOKAMĄ MAITINIMĄ IR PARAMĄ MOKYMO REIKMĖMS (skaityti čia)